Vastavalt kultuuriministri 22. detsembri 2011. a määrusele nr 23 kannab Rahvakultuuri Arendus-ja Koolituskeskus täisnime Rahvakultuuri Keskus. Samuti on kinnitatud asutuse uus põhimäärus. https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011040